dissabte, 30 de maig de 2009

Mapa conceptual del projecte


Fotos del projecte

Pluja d'idees sobre el regal que volen fer. Tria del regal.

Elaboració del power point per parelles o grups de 3.

Entrega del regal i exposició.


Disseny d'un projecte

TÍTOL: Què regalem a la classe dels vehicles?

DESCRIPCIÓ DELS AGENTS PERSONALS.
APRENENTS: alumnes de 3r curs de primària.
MEDIADORS: mestra-tutora.

TECNOLOGIA MEDIADORA.
Ordinador, internet, canó de projecció, pantalla, programari (power point)

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA.
Quin regal volem fer a la classe dels vehicles?
L’escola ha organitzat una activitat per propiciar la interacció entre les diferents classes. Cada classe ha de fer un regal a una altra relacionat amb el projecte que estiguin estudiant.
En aquest cas concret la classe de 3r ha de preparar un regal per la classe de 1r que estan estudiant els vehicles.

TRETS CARACTERÍSTICS
ESTRUCTURACIÓ:
El problema està ben estructurat ja que l’estat inicial està ben definit (els alumnes han de pensar i elaborar un regal), l’objectiu és conegut per tots i està adreçat a uns destinataris concrets (el regal ha de ser pel grup de 1r, que tenen 6-7 anys, i sobre els vehicles) .
Després d’una pluja d’idees, entre tots els alumnes es decideix elaborar un power point sobre els vehicles i exposar-lo al grup de primer. Seleccionaran quin tipus d’informació volen posar i cada grup de 3 alumnes realitzarà una diapositiva.
Per tant es presenten tots els elements del problema, es requereix un nombre limitat de regles i principis que s’organitzen en una disposició previsible i prescriptible.

COMPLEXITAT:
En ser un problema ben estructurat és més fàcil de resoldre’l.
Els alumnes han de cerca informació, posar-se d’acord en com volen elaborar la diapositiva, cercar les imatges i preparar-se l’exposició. La dificultat pot aparèixer en adaptar el treball a l’edat dels destinataris.
La mestra haurà d’ajudar a distribuir la informació de cada diapositiva i oferir el suport en les dificultats que apareguin durant l’elaboració del power point. És convenient que hi hagi una altra mestra de suport per atendre millor l’alumnat.

ESPECIFICITAT DEL CAMP:
Els coneixements que es treballen són coneguts perquè els van treballar en cursos anteriors per tant això els facilita l’elaboració de les diapositives ja que és tracta d’un coneixement integrat i per tant més fàcil de manipular.
A més dels continguts de l’àrea de medi també caldrà aplicar els coneixements sobre el funcionament de la llengua i els relacionats amb l’ús de l’ordinador i del seu programari.

PLANTEJAMENT ALS APRENENTS PERQUÈ ELS SIGUI SIGNIFICATIU.
La mascota de la biblioteca enviarà un missatge a cada classe on convoca a un alumne/a a la biblioteca per complir una missió. Allà s’explicarà que comença un joc on cada classe ha de fer un regal a una altra classe relacionat amb el projecte que estan treballant. Cada representant agafarà un pètal d’un flor gegant on hi ha el nom de la classe que li ha tocat.
Quan arriba a la classe explicarà l’activitat què han de fer i entre tots faran una pluja d’idees de propostes. Se sometran a votació i sorgeirà la proposta definitiva.

CONTEXT DE L’ACTIVITAT
L’activitat es realitzarà en diferents espais:
- L’activitat es presentarà a la biblioteca.
- La presa de decisions i l’organització de l’activitat es farà a l’aula.
- L’elaboració del power point es farà a l’aula d’informàtica.
- L’entrega del regal i l’exposició es faran a l’aula de 3r.

CARACTERÍSTIQUES COGNITIVES, EMOCIONALS, ACTITUDINALS, FÍSIQUES MÉS IMPORTANTS DELS APRENENTS.
És un grup de 24 nens i nenes que està molt cohesionat. És molt participatiu, estan molt motivats i tenen moltes ganes d’aprendre i de treballar. Els nivells d’aprenentatge que tenen estan molt equilibrats. En el grup hi ha dos alumnes nouvinguts (una anglesa i un portuguès que tot i les dificultats amb la llengua s’han adaptat a l’escola i a la dinàmica d’aula.
Estan molt acostumats a fer treball en grups cooperatius ja que porten treballant així des de P-3. Els grups es faran heterogenis per tal d’afavorir la igualtat dels nivells i l’ajuda mútua.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES QUE L’APRENENT A D’ASSOLIR O DEMOSTRAR.
COMPETÈNCIES COMUNICATIVES.
1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual: consisteix en comunicar oralment, per escrit i amb els llenguatges audivisuals, fent servir el cos i les TIC, utilitzant diferents suports i tipus de text i adequant-los a les diferents funcions.És la base de tots els aprenentatges i s’utilitza en totes les àrees.També és imprescindible per adoptar decisions, posar-se en el lloc de l’altre, respectar opinions, etc.

COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES.
3. Tractament de la informació i competència digital: és una competència transversal que incorpora habilitats que van des de l’accés de la informació fins a la seva transmissió utilitzant diferents suports (entre ells les TIC i la comunicació). Es desenvolupa en la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses.
Implica anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixin el la creació de persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació.
5. Competència d’aprendre a aprendre: implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.

COMPETÈNCIES PERSONALS:
6.Competència d’autonomia i iniciativa personal: implica imaginar projectes i portar endavant accions necessàries per desenvolupar-los. Suposa la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN.
7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: s’ocupa dels sabers que permeten conèixer la societat i el món en que es desenvolupa.

8. Competència social i ciutadana: integra coneixements, habilitats i actituds que permeten, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.

CONTINGUTS. ANÀLISI DEL CONEIXEMENT A APRENDRE.
Conceptuals:
- Els vehicles (tipus, parts i funcions)

Procedimentals:
- Cerca d’informació sobre els vehicles.
- Cerca d’imatges sobre els vehicles.
- Creació d’un power point.
- Elaboració d’un petit text.
- Exposició oral d’una presentació en power point.

Actitudinals.
- Actitud positiva i participativa vers la tasca a realitzar.
- Respecte per les intervencions dels altres.
- Valoració del treball propi i dels altres.

PREVISIÓ DE LA SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS.
Aquesta activitat tindrà una durada de 4 setmanes.
1a setmana: es presentarà l’activitat i s’agafaran els pètals.(biblioteca)

2a i 3a setmana: es decidirà el regal que volen fer i s’elaborarà.
En aquestes setmanes es distribuiran les sessions de la següent manera:
Sessió 1:pluja d’idees i votació. (aula)
Sessió 2: organització de les tasques a fer i elaboració de grups.(aula)
Sessió 3-4-5: elaboració de les diapositives. (aula informàtica)
Sessió 6: preparació de l’exposició. (aula)

4a setmana: es donarà el regal i es farà l’exposició.(aula)

FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DEL DISSENY I VINCULACIÓ AMB ELS CONTINGUTS D’AQUESTA ASSIGNATURA.

En aquesta activitat els alumnes són els protagonistes i participen activament prenent la responsabilitat de dur a terme una tasca.
Es mostren motivats ja que d’una banda han d’elaborar un regal però de l’altra saben que ells també en rebran un.
És una activitat que implica posar-se en el lloc de l’altre ja que han de pensar en els destinataris i en què estan estudiant aquests. Per fer això han de pensar en quins coneixements previs posseeixen sobre el tema que els ha tocat i adaptar la informació al nivell que creuen tenen els nens i nenes de primer. Aquesta és l’excusa que permet que els alumnes facin un procés de reflexió interna sobre els seus coneixements i buscar estratègies per completar-los.
L’aprenentatge que realitzaran serà significatiu perquè a partir del què saben, cada grup haurà de decidir quina informació vol seleccionar i elaborar en la seva diapositiva.
L’activitat requereix diversos agrupaments, en primer lloc han de realitzar un treball en grup mitjançant el diàleg per prendre decisions i escollir el què volen fer i en segon lloc treballen en grups cooperatius on es propicia la interacció i el treball col·laboratiu. També permet interactuar amb diferents grups de l’escola i possibilita el coneixement de tots els alumnes.
La creació d’un power point els motiva ja que és una eina que estan començant a treballar i que els serà molt útil en la seva formació.
La funció de la mestra és la de guiar l’activitat, oferir els recursos i ajudar a resoldre els problemes o les dificultats que puguin anar trobant els alumnes.

PROCEDIMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Procediments:
Avaluació inicial: quan se sap el nom de la classe es farà una pluja d’idees sobre el que saben.

Avaluació formativa: durant el desenvolupament de l’activitat la mestra es fixarà en alguns criteris i farà anotacions en una graella.

Avaluació sumativa: es valorarà el producte final (power point) i l’exposició.

Criteris d’avaluació:

Àmbit de treball en gran-grup:
Participa aportant idees.
Respecta i valora les intervencions dels altres.

Àmbit de treball en petit grup:
Mostra una actitud col·laborativa amb el grup.
Es mostra actiu i amb iniciativa.
Accepta i realitza les tasques que li pertoquen.
S’enfronta de manera positiva a les dificultats que es troba.

Àmbit d’utilització de les TIC:
Domina l’ús de l’ordinador.
Sap fer power point.
Sap cercar informació.
Sap cercar imatges i inserir-les.
El contingut de la diapositiva és correcte i adequat.

Àmbit d’exposició oral:
Mostra un domini del contingut elaborat.
Mostra seguretat i claredat en la seva exposició.

dilluns, 13 d’abril de 2009

COMENTARIS BLOGS

Hola!

Aquestes vacances he aprofitat per posar una mica al dia el blog.
També he afegit comentaris sobre les afirmacions de l'avaluació inicial.
He opinat en el blog de l'Anna Paituví (sobre la relació entre el canvi tecnològic i canvi social), en el de la Rosa Tristan ( sobre la neutralitat de la tecnologia) i en el de la Neus Font (sobre la importància de les aportacions dels companys en l'aprenentatge) Gràcies a les 3 per deixar-me opinar, ja sabeu que no és res personal.

Si voleu podeu consultar-ho.

Fins un altre moment!

dissabte, 11 d’abril de 2009

ACTIVITAT 2.1

CONCLUSIONS SOBRE EL CANVI CONCEPTUAL

En el meu procés d’aprenentatge s’ha produït una ampliació i un canvi conceptual d’alguns conceptes. L’aprenentatge ha estat més significatiu a mesura que he anat relacionat els coneixements previs amb els continguts nous, reorganitzant les estructures de coneixement.

La visió de la relació entre CTSE ha canviat i s’ha ampliat. El coneixement més profund d’alguns conceptes m’ha permès reorganitzar les estructures de coneixement que tenia i poder establir relacions entre diferents conceptes. Un exemple clar d’això es pot visualitzar comparant els dos mapes conceptuals.

La metodologia utilitzada ha afavorit aquest procés. Les activitats pràctiques i compartides permeten intercanviar opinions i ampliar la visió que tenia de d’alguns temes. L’autoavaluació permet fer un repàs i una revisió del procés d’aprenentatge i prendre consciència d’aquest.

L’entorn virtual i l’ús de les TIC ha propiciat aquest aprenentatge i m’ha permès treballar al meu ritme i compaginant la vida laboral i familiar amb els estudis.

CANVI DE L’AVALUACIÓ INICIAL.

Després de la lectura dels mòduls, de l’article i de realitzar diverses activitats (debat, elaboració de mapes conceptuals, ...) he revisat les puntuacions de les preguntes inicials i he fet alguns canvis.

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ___5___

Aquesta puntuació la deixo igual ja que considero que un dels objectius de la TE és aquest.

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __10____

Continuo estant totalment d’acord, ja que he pogut comprovar com les aportacions dels companys poden ser tant importants com la dels materials o la del consultor.

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : _____10___

La deixo igual, ja que és important conèixer diverses tècniques per adaptar-les a les necessitats dels grups.

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __6___

Aquesta puntuació la canvio per un 0. Abans pensava que la tecnologia era neutral i ara m’he adonat que es troba dins d’un context concret i que per tant l’influeixen els factors socials, culturals, econòmics, etc. És un dels mites més comuns.

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __10___

Estic d’acord, a més amb el temps també han millorat i permeten interactuar amb companys de manera molt còmoda creant espais per treballar en comú.

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __5___

Deixo la mateixa nota ja que en funció de com es porti a terme aquest debat i de la implicació de cada persona s'obtindran més o menys beneficis.

TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: __5____

La deixo igual.

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ____5__

Aquesta nota la canvio a un 9. Després de fer aquest debat he pogut comprovar com poden millorar, com es poden fer diferents propiciant una implicació més activa barrejant l’experiència amb la teoria del material. El fet de posicionar-se en un bàndol i d’elaborar mapes conceptuals que il·lustren les argumentacions són recursos que enriqueixen el debat.

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ____7____

Baixo la nota fins a un 5. Considero que les TIC són necessàries però no imprescindible ja que també es poden utilitzar altres recursos.

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___10_____

Aquesta nota la canvio per un 0. Ja que tecnologia i societat s’influeixen mútuament i per tant no tenen una relació jeràrquica. La tecnologia no és neutral ja que es porta a terme en un context concret que la influeix.

dissabte, 21 de març de 2009

Autoavaluació 1.3


Mapa Conceptual


Conclusions
Els conceptes SOCIETAT, TECNOLOGIA i CIÈNCIA estan interrelacionats, s’influeixen mútuament i afavoreixen l’adquisició de coneixement. Cal concebre’ls com un tot ja que els límits són fràgils i incerts. És important la interacció entre els conceptes i el context on es desenvolupa. Les transformacions tecnològiques ens afecten de manera permanent i modifiquen el nostre entramat socio-cultural. Les noves tecnologies afavoreixen els canvis socials i els processos d’ensenyament-aprenentatge, però darrera d’elles hi ha una part humana, es mouen molts diners, i no totes les persones en tenen accés ja sigui per raons econòmiques o per la ubicació (lloc on viuen) La tecnologia de l’educació aplica els coneixement tecnològics a l’educació i utilitza diversos recursos com les TIC. L’educació ha de treballar les TIC de manera transversal, des de la concepció constructivista on l’aprenentatge és significatiu. És una eina que cal saber utilitzar de manera adequada i el formador ha de saber quin és el seu rol, ha d’ensenyar a aprendre

dilluns, 2 de març de 2009

Avaluació inicial


Resposta 8

Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?

La veritat és que no hi he pensat ja que intento aprofitar molt el poc temps lliure que tinc i prioritzo entre les coses importants i les altres coses que estan bé però mai trobo el moment de fer-les.


Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ___5___
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __10____
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : _____10___
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __6___
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __10___
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __5___
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: __5____
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ____5__
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ____7____
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___10_____Mapa conceptual
Conclusions

Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?

En primer lloc m’he adonat que em manquen alguns coneixements, sobretot tecnològics, ja que m’ha costat contestar algunes preguntes.
També he vist que els 4 conceptes del mapa conceptual són claus i estan molt interrelacionats.
Finalment veig que em queda molt de camí per fer i conèixer en aquest camp.